مدرس : استاد عالمی

تاریخ برگزاری : جمعه 11 تیر

ساعت برگزاری : ۱۹-۲۱

تست بیگ بلو

مدرس : استاد عالمی

تاریخ برگزاری : جمعه 11 تیر

ساعت برگزاری : ۱۹-۲۱

تست بیگ بلو