لیست دوره های آموزشی دپارتمان تولید و پروژه

جهت مشاهده ی دوره های فعال بر روی دکمه زیر کلیک کنید

همچنین برای اطلاع از زمان برگزاری دوره های غیر فعال بر روی دکمه زیر کلیک کنید

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.

سیستم های توزیع و خرده فروشی
آشنایی با استاندارد مدیریت پروژه برمبنای PMBOK
اکسل پیشرفته
اکسل کاربردی
پیاده سازی هوش تجاری و داشبوردهای مدیریتی در اکسل
تشریح الزامات و ممیزی استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015
تشریح الزامات و ممیزی داخلی استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001:2018
تشریح الزامات و ممیزی داخلی استاندارد سیستم مدیریت ISO 9001:2015
تولید ناب
سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه MSP
سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه با P6
مدیریت تولید و عملیات
مدیریت زنجیره تأمین
مدیریت زنجیره تامین و لجستیک
مدیریت نوآوری
مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه
مهندسی ارزش
هوشمندسازی کسب و کار با نرم افزار Power BI
مدیریت حرفه اي منابع انسانی و اصول کار تیمی بر مبناي استاندارد مدیریت پروژه
مدیریت تدارکات پروژه

مدیریت ریسک در پروژه ها بر مبناي استاندارد  Standard Project Risk Practice Management

آموزش کاربري و راهبري  Project server -EPM     
آمادگی آزمون PMP

کارگاه بررسی محدوده و محتواي پروژه و استاندارد ایجاد ساختار شکست کار  Scope Management Project

کارگاه کاربردي آموزش نرم افزار  MSProject
کارگاه کاربردي آموزش نرم افزار  Primavera
آشنایی با مدیریت قرارداد در پروژه ها (مبانی، شرایط عمومی و خصوصی پیمان)
کارگاه تجزیه و تحلیل کسب و کار بر مبناي استاندارد  Practitioners BA For Practice Guide      
کارگاه آشنایی با اصول مدیریت پروژه چابک (Project Agile Management)
مدیریت دعاوي پروژه ها (مدیریت ادعا Claim)
کارگاه مبانی کلیت دانش مدیریت پروژه مبتنی بر استاندارد راهنماي 2020:21502 ISO
دفتر مدیریت پروژه PMO (متدولوژي، استقرار یا عدم استقرار)
کارگاه آشنایی با مدل بلوغ مدیریت پروژه سازمانی OPM3
سیري در استاندارد برنامه زمانبندي  Project Standard Scheduling
بررسی مدیریت کیفیت پروژه مبتنی بر استاندارد راهنماي 10006 ISO
پیاده سازي مدیریت پروژه سازمانی (OPM)
کنترل مستندات پروژه ها بر مبنای استاندارد Configuration Management Project Practice Standard

مدیریت تغییرات در سازمان و پروژه ها بر مبنای Managing Change In Organizations Guide A Practice

اصول تخمین و محاسبات پروژه ها بر مبنای استاندارد  Standard Project Practice Estimating