لیست دوره های آموزشی دپارتمان تکنیک های کیفیت

جهت مشاهده ی دوره های فعال بر روی دکمه زیر کلیک کنید

همچنین برای اطلاع از زمان برگزاری دوره های غیر فعال بر روی دکمه زیر کلیک کنید

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.

کنترل فرآیند آماری SPC

طرح ریزي پیشاپیش کیفیت محصول APQP ویرایش 2008

تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن FMEA ویرایش 2019 (جدید)

تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیري MSA

طراحی آزمایش ها DOE

رویکرد حل مسئله با متدلوژی شش سیگما

تحلیل آماري با استفاده از نرم افزار Minitab

هزینه های کیفیت COQ

T&GD تلرانس های هندسی

DFMA (DFA&DFM) طراحی برای ساخت و مونتاژ

تلرانس چارت یا زنجیره تلرانسی

کمربند سبز Green Belt

کمربند سیاه Black Belt

گسترش عملکرد کیفیت QFD

حل مسئله از طریق تجزیه و تحلیل علل ریشه اي (PS)

آشنایی و کاربرد علمی TRIZ

تحلیل آماري با استفاده از نرم افزار SPSS

حامیان پروژه شش سیگما (champion)

طراحی برای شش سیگما (DFSS)

روش نمونه برداري و ارزیابی کیفی اقلام و قطعات (ویژگیهاي وصفی و متغیر) بر مبناي استانداردهاي  ISO 3951 & ISO 2859

فنون خطاناپذیری PoKa YoKe برای کاهش خطاهای انسانی

آشنایی با شاخص تعداد خطا در هر یک میلیون فرصت خطا DPMO

مبانی سرآمدي سازمانی از مسیر شش سیگما

طراحی و بهبود فرآیندها (APQC)