لیست دوره های آموزشی دپارتمان مدیریت امنیت اطلاعات

جهت مشاهده ی دوره های فعال بر روی دکمه زیر کلیک کنید

همچنین برای اطلاع از زمان برگزاری دوره های غیر فعال بر روی دکمه زیر کلیک کنید

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.

اصول و مبانی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر استانداردهاي

ISO/IEC 27002:2013  &  ISO/IEC 27001:2013         

ممیزي داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر استانداردهاي

ISO 19011:2018  &  ISO/IEC 27001:2013

سرممیزي سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر استاندارد

ISO/IEC 27001:2013  (با گواهینامه رسمی IRCA)

مدیریت مخاطرات در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر استانداردهاي

 ISO 31000:2009  &  ISO/IEC 27005:2011

پیاده سازي پیشرفته سیستم امنیت اطلاعات مبتنی بر سري استانداردهاي

ISO/IEC 27000 & ISO 31000    

آشنایی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

برنامه آگاه سازي مدیران نسبت به مدیریت امنیت اطلاعات