لیست دوره های آموزشی دپارتمان مدیریت تداوم کسب و کار

جهت مشاهده ی دوره های فعال بر روی دکمه زیر کلیک کنید

همچنین برای اطلاع از زمان برگزاری دوره های غیر فعال بر روی دکمه زیر کلیک کنید

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.

اصول و مبانی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار مبتنی بر استانداردهای

ISO 22313:2012 & ISO 22301:2012

ممیزی داخلی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار مبتنی بر استانداردهای

ISO 22301:2012 & ISO 19011:2011

سرممیزی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار مبتنی بر استاندارد

IS0 22301:2012 ( با گواهینامه رسمی IRCA )

پیاده سازی پیشرفته سیستم مدیریت تداوم کسب و کار مبتنی بر سری استانداردهای

ISO 31000 و ISO 22300

آشنایی با سیستم مدیریت تداوم کسب و کار مبتنی بر استاندارد

ISO 22301:2012

برنامه آگاه سازی نسبت به سیستم مدیریت تداوم کسب و کار مبتنی بر استاندارد

ISO 22301:2012