لیست دوره های آموزشی دپارتمان مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

جهت مشاهده ی دوره های فعال بر روی دکمه زیر کلیک کنید

همچنین برای اطلاع از زمان برگزاری دوره های غیر فعال بر روی دکمه زیر کلیک کنید

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.

اصول و مبانی سیستم مدیریت خدمات فناوري اطلاعات مبتنی بر استانداردهاي

ISO/IEC20000-2:2012 & ISO/IEC20001-1:2011

ممیزي داخلی سیستم مدیریت خدمات فناوري اطلاعات مبتنی بر استانداردهاي

ISO 19011:2018 & ISO/IEC 20000-1:2011

سرممیزي سیستم مدیریت خدمات فناوري اطلاعات مبتنی بر استاندارد

ISO/IEC20000-1:2011 (با گواهینامه رسمی IRCA )

پیاده سازي پیشرفته سیستم مدیریت خدمات فناوري اطلاعات مبتنی بر سري استاندارهای

ISO/IEC 20000

اصول و مبانی کتابخانه زیرساخت فناوري اطلاعات

آشنایی با سیستم مدیریت خدمات فناوري اطلاعات مبتنی بر استاندارد

ISO/IEC 20000-1:2011

برنامه آگاه سازي مدیران نسبت به مدیریت خدمات فناوري اطلاعات مبتنی بر  استاندارد

 ISO/IEC20000-1:2011