پژوهش در کاشف

مرکز پژوهش کاشف به عنوان رکن اصلی موسسه با انجام نیازسنجی، شناسایی، جمع‌آوری و یكپارچه‌سازی داده‌ها، آمار، اطلاعات و شاخص‌ها در حوزه های مختلف صنایع و سپس ایجاد مدیریت پایگاه‌ داده‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی مرتبط به جهت یكپارچه‌سازی و اعتبارسنجی آمار و اطلاعات این کسب و کارها، اقدام به مقایسه، تدوین و یکپارچه‌سازی سیاست‌های این کسب و کارها با سیاست‌های اقتصاد كلان و توسعه و گسترش تعاملات و ارتباطات با حوزه های حاكمیت اقتصادی، فعالین بخش و مراكز علمی و دانشگاهی می‌کند.