کار آفرینان شایسته فاخر

دپارتمان ها

دپارتمان کشاورزي

دپارتمان فنی و مهندسی

دپارتمان زبان خارجی

دپارتمان فناوري اطلاعات و ارتباطات

دپارتمان سلامت، ایمنی و بهداشت

دپارتمان مالی و حسابداري

دپارتمان بیمه، بورس و بانک

دپارتمان اداري و سازمانی

دپارتمـان بازاریابی و فروش

دپارتمان مدیریت

دپارتمان تولید و کیفیت

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

کار آفرینان شایسته فاخر

آفات و بیماری‌های گلخانه

شنبه و یکشنبه 17 و 18 اردیبهشت

ساعت 14 الی 18

مدرس : مهندس زارعی


Collapse recordings

آفات و بیماری‌های گلخانه
آفات و بیماری‌های گلخانه
19 اردیبهشت 1401
آفات و بیماری‌های گلخانه
آفات و بیماری‌های گلخانه
24 اردیبهشت 1401
آفات و بیماری‌های گلخانه
آفات و بیماری‌های گلخانه
17 اردیبهشت 1401
آفات و بیماری‌های گلخانه
آفات و بیماری‌های گلخانه
18 اردیبهشت 1401