کار آفرینان شایسته فاخر

دپارتمان ها

دپارتمان کشاورزي

دپارتمان فنی و مهندسی

دپارتمان زبان خارجی

دپارتمان فناوري اطلاعات و ارتباطات

دپارتمان سلامت، ایمنی و بهداشت

دپارتمان مالی و حسابداري

دپارتمان بیمه، بورس و بانک

دپارتمان اداري و سازمانی

دپارتمـان بازاریابی و فروش

دپارتمان مدیریت

دپارتمان تولید و کیفیت

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

کار آفرینان شایسته فاخر

آموزش مجازی پرورش و نگهداری گل های آپارتمانی

۲۶-۲۸-۳۱ اردیبهشت

۲-۴-۷ خرداد

ساعت ۱۵ تا ۱۸

مدرس : مهندس جبلی

 


Collapse recordings

آموزش مجازی پرورش و نگهداری گل های آپارتمانی
آموزش مجازی پرورش و نگهداری گل های آپارتمانی
26 اردیبهشت 1401
آموزش مجازی پرورش و نگهداری گل های آپارتمانی
آموزش مجازی پرورش و نگهداری گل های آپارتمانی
7 خرداد 1401
آموزش مجازی پرورش و نگهداری گل های آپارتمانی
آموزش مجازی پرورش و نگهداری گل های آپارتمانی
2 خرداد 1401
آموزش مجازی پرورش و نگهداری گل های آپارتمانی
آموزش مجازی پرورش و نگهداری گل های آپارتمانی
28 اردیبهشت 1401
آموزش مجازی پرورش و نگهداری گل های آپارتمانی
آموزش مجازی پرورش و نگهداری گل های آپارتمانی
31 اردیبهشت 1401