کار آفرینان شایسته فاخر

دپارتمان ها

دپارتمان کشاورزي

دپارتمان فنی و مهندسی

دپارتمان زبان خارجی

دپارتمان فناوري اطلاعات و ارتباطات

دپارتمان سلامت، ایمنی و بهداشت

دپارتمان مالی و حسابداري

دپارتمان بیمه، بورس و بانک

دپارتمان اداري و سازمانی

دپارتمـان بازاریابی و فروش

دپارتمان مدیریت

دپارتمان تولید و کیفیت

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

کار آفرینان شایسته فاخر

5s در عملیات انبارداری

یکشنبه 14 فروردین

ساعت 8 الی 9:30 صبح

مدرس : آقای دکتر عینی


Collapse recordings

5s در عملیات انبارداری
5s در عملیات انبارداری
17 فروردین 1401
5s در عملیات انبارداری
5s در عملیات انبارداری
15 فروردین 1401
5s در عملیات انبارداری
5s در عملیات انبارداری
16 فروردین 1401
5s در عملیات انبارداری
5s در عملیات انبارداری
18 فروردین 1401
5s در عملیات انبارداری
5s در عملیات انبارداری
14 فروردین 1401