کار آفرینان شایسته فاخر

دپارتمان ها

دپارتمان کشاورزي

دپارتمان فنی و مهندسی

دپارتمان زبان خارجی

دپارتمان فناوري اطلاعات و ارتباطات

دپارتمان سلامت، ایمنی و بهداشت

دپارتمان مالی و حسابداري

دپارتمان بیمه، بورس و بانک

دپارتمان اداري و سازمانی

دپارتمـان بازاریابی و فروش

دپارتمان مدیریت

دپارتمان تولید و کیفیت

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

کار آفرینان شایسته فاخر

محاسبات آسانسورهای کششی

14 مرداد ۱۴۰۰

ساعت : 16 تا 20

مدرس : آقای دکتر اعتمادی


Collapse recordings

محاسبات آسانسورهای کششی
محاسبات آسانسورهای کششی
14 مرداد 1400
محاسبات آسانسورهای کششی
محاسبات آسانسورهای کششی
20 مرداد 1400