کار آفرینان شایسته فاخر

دپارتمان ها

دپارتمان کشاورزي

دپارتمان فنی و مهندسی

دپارتمان زبان خارجی

دپارتمان فناوري اطلاعات و ارتباطات

دپارتمان سلامت، ایمنی و بهداشت

دپارتمان مالی و حسابداري

دپارتمان بیمه، بورس و بانک

دپارتمان اداري و سازمانی

دپارتمـان بازاریابی و فروش

دپارتمان مدیریت

دپارتمان تولید و کیفیت

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

کار آفرینان شایسته فاخر

دوره اتوکد

روزهای17-18-19-20 اردیبهشت

ساعت 17-19

مدرس:پدرام نی نیوا


Collapse recordings

دوره اتوکد
دوره اتوکد
18 اردیبهشت 1401
دوره اتوکد
دوره اتوکد
19 اردیبهشت 1401
دوره اتوکد
دوره اتوکد
17 اردیبهشت 1401
دوره اتوکد
دوره اتوکد
19 اردیبهشت 1401
دوره اتوکد
دوره اتوکد
20 اردیبهشت 1401