کار آفرینان شایسته فاخر

دپارتمان ها

دپارتمان کشاورزي

دپارتمان فنی و مهندسی

دپارتمان زبان خارجی

دپارتمان فناوري اطلاعات و ارتباطات

دپارتمان سلامت، ایمنی و بهداشت

دپارتمان مالی و حسابداري

دپارتمان بیمه، بورس و بانک

دپارتمان اداري و سازمانی

دپارتمـان بازاریابی و فروش

دپارتمان مدیریت

دپارتمان تولید و کیفیت

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

کار آفرینان شایسته فاخر

توسعه دانش بنیان بخش کشاورزی

سه شنبه 30 فروردین

ساعت 15 الی 16:30

مدرس : استاد آرمین حیدری


Collapse recordings

توسعه دانش بنیان بخش کشاورزی
توسعه دانش بنیان بخش کشاورزی
30 فروردین 1401
توسعه دانش بنیان بخش کشاورزی
توسعه دانش بنیان بخش کشاورزی
30 فروردین 1401