کار آفرینان شایسته فاخر

دپارتمان ها

دپارتمان کشاورزي

دپارتمان فنی و مهندسی

دپارتمان زبان خارجی

دپارتمان فناوري اطلاعات و ارتباطات

دپارتمان سلامت، ایمنی و بهداشت

دپارتمان مالی و حسابداري

دپارتمان بیمه، بورس و بانک

دپارتمان اداري و سازمانی

دپارتمـان بازاریابی و فروش

دپارتمان مدیریت

دپارتمان تولید و کیفیت

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

کار آفرینان شایسته فاخر

فن بیان و سخنوری

دوشنبه و سه شنبه 16 و 17 اسفند

ساعت 15 الی 16:30

مدرس : آقای محمدرضا یوسف پور


Collapse recordings

فن بیان و سخنوری
فن بیان و سخنوری
16 اسفند 1400
فن بیان و سخنوری
فن بیان و سخنوری
17 اسفند 1400