کار آفرینان شایسته فاخر

دپارتمان ها

دپارتمان کشاورزي

دپارتمان فنی و مهندسی

دپارتمان زبان خارجی

دپارتمان فناوري اطلاعات و ارتباطات

دپارتمان سلامت، ایمنی و بهداشت

دپارتمان مالی و حسابداري

دپارتمان بیمه، بورس و بانک

دپارتمان اداري و سازمانی

دپارتمـان بازاریابی و فروش

دپارتمان مدیریت

دپارتمان تولید و کیفیت

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

کار آفرینان شایسته فاخر

آشنایی با شاخصهای کیفی رنگرزی فرش دستباف ایرانی

مدرس : آقای مازیار کبیری

چهار شنبه 1402/01/30

ساعت 11:30 تا13


Collapse recordings

آشنایی با شاخصهای کیفی رنگرزی فرش دستباف ایرانی
آشنایی با شاخصهای کیفی رنگرزی فرش دستباف ایرانی
30 فروردین 1402