کار آفرینان شایسته فاخر

دپارتمان ها

دپارتمان کشاورزي

دپارتمان فنی و مهندسی

دپارتمان زبان خارجی

دپارتمان فناوري اطلاعات و ارتباطات

دپارتمان سلامت، ایمنی و بهداشت

دپارتمان مالی و حسابداري

دپارتمان بیمه، بورس و بانک

دپارتمان اداري و سازمانی

دپارتمـان بازاریابی و فروش

دپارتمان مدیریت

دپارتمان تولید و کیفیت

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

کار آفرینان شایسته فاخر

تحلیل زیبایی شناسی و معناگرایی در فرش دستباف ایران

مدرس : خانم وحیده جمشیدی

سه شنبه 1402/01/29

ساعت 11:30 تا 13


Collapse recordings

تحلیل زیبایی شناسی و معناگرایی در فرش دستباف ایران
تحلیل زیبایی شناسی و معناگرایی در فرش دستباف ایران
29 فروردین 1402