کار آفرینان شایسته فاخر

دپارتمان ها

دپارتمان کشاورزي

دپارتمان فنی و مهندسی

دپارتمان زبان خارجی

دپارتمان فناوري اطلاعات و ارتباطات

دپارتمان سلامت، ایمنی و بهداشت

دپارتمان مالی و حسابداري

دپارتمان بیمه، بورس و بانک

دپارتمان اداري و سازمانی

دپارتمـان بازاریابی و فروش

دپارتمان مدیریت

دپارتمان تولید و کیفیت

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

کار آفرینان شایسته فاخر

نشست فرصتهای اقتصادی جمهوری ارمنستان

چهارشنبه 7 اردیبهشت

ساعت 15 الی 17


Collapse recordings

نشست فرصتهای اقتصادی جمهوری ارمنستان
نشست فرصتهای اقتصادی جمهوری ارمنستان
7 اردیبهشت 1401