کار آفرینان شایسته فاخر

دپارتمان ها

دپارتمان کشاورزي

دپارتمان فنی و مهندسی

دپارتمان زبان خارجی

دپارتمان فناوري اطلاعات و ارتباطات

دپارتمان سلامت، ایمنی و بهداشت

دپارتمان مالی و حسابداري

دپارتمان بیمه، بورس و بانک

دپارتمان اداري و سازمانی

دپارتمـان بازاریابی و فروش

دپارتمان مدیریت

دپارتمان تولید و کیفیت

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

کار آفرینان شایسته فاخر

گردشگری سلامت

23 آبان ۱۴۰۰

ساعت :10:30 الی 12

مدرس :دکتر بابایی

دبیر اجرایی: اکرم ایمن آبادی


Collapse recordings

گردشگری سلامت
گردشگری سلامت
23 آبان 1400