کار آفرینان شایسته فاخر

دپارتمان ها

دپارتمان کشاورزي

دپارتمان فنی و مهندسی

دپارتمان زبان خارجی

دپارتمان فناوري اطلاعات و ارتباطات

دپارتمان سلامت، ایمنی و بهداشت

دپارتمان مالی و حسابداري

دپارتمان بیمه، بورس و بانک

دپارتمان اداري و سازمانی

دپارتمـان بازاریابی و فروش

دپارتمان مدیریت

دپارتمان تولید و کیفیت

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

کار آفرینان شایسته فاخر

شناسایی روند و فرآیند قانونی قراردادها

15 تیر 1400

ساعت : 19 تا 21

مدرس : استاد شربتیان


Collapse recordings

شناسایی روند و فرآیند قانونی قراردادها
شناسایی روند و فرآیند قانونی قراردادها
15 تیر 1400
شناسایی روند و فرآیند قانونی قراردادها
شناسایی روند و فرآیند قانونی قراردادها
16 تیر 1400
شناسایی روند و فرآیند قانونی قراردادها
شناسایی روند و فرآیند قانونی قراردادها
17 تیر 1400