کار آفرینان شایسته فاخر

دپارتمان ها

دپارتمان کشاورزي

دپارتمان فنی و مهندسی

دپارتمان زبان خارجی

دپارتمان فناوري اطلاعات و ارتباطات

دپارتمان سلامت، ایمنی و بهداشت

دپارتمان مالی و حسابداري

دپارتمان بیمه، بورس و بانک

دپارتمان اداري و سازمانی

دپارتمـان بازاریابی و فروش

دپارتمان مدیریت

دپارتمان تولید و کیفیت

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

کار آفرینان شایسته فاخر

بهداشت،ایمنی و محیط زیست HSE

مهندس کروچی

ساعت 15 تا 19


Collapse recordings

بهداشت،ایمنی و محیط زیست HSE
بهداشت،ایمنی و محیط زیست HSE
18 شهریور 1400
بهداشت،ایمنی و محیط زیست HSE
بهداشت،ایمنی و محیط زیست HSE
17 شهریور 1400