کار آفرینان شایسته فاخر

دپارتمان ها

دپارتمان کشاورزي

دپارتمان فنی و مهندسی

دپارتمان زبان خارجی

دپارتمان فناوري اطلاعات و ارتباطات

دپارتمان سلامت، ایمنی و بهداشت

دپارتمان مالی و حسابداري

دپارتمان بیمه، بورس و بانک

دپارتمان اداري و سازمانی

دپارتمـان بازاریابی و فروش

دپارتمان مدیریت

دپارتمان تولید و کیفیت

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

کار آفرینان شایسته فاخر

دوره بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

پنجشنبه 25 فروردین

ساعت 15 الی 18

مدرس : مهندس کروجی


Collapse recordings

دوره بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
دوره بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
25 فروردین 1401