کار آفرینان شایسته فاخر

دپارتمان ها

دپارتمان کشاورزي

دپارتمان فنی و مهندسی

دپارتمان زبان خارجی

دپارتمان فناوري اطلاعات و ارتباطات

دپارتمان سلامت، ایمنی و بهداشت

دپارتمان مالی و حسابداري

دپارتمان بیمه، بورس و بانک

دپارتمان اداري و سازمانی

دپارتمـان بازاریابی و فروش

دپارتمان مدیریت

دپارتمان تولید و کیفیت

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

کار آفرینان شایسته فاخر

کشت و پرورش گیاهان دارویی

۶  اردیبهشت

ساعت 17 الی 19

مدرسین :مهندس مقصود شاهی و محمدصادق پیش بین


Collapse recordings

کشت و پرورش گیاهان دارویی
کشت و پرورش گیاهان دارویی
6 اردیبهشت 1401
کشت و پرورش گیاهان دارویی
کشت و پرورش گیاهان دارویی
27 اردیبهشت 1401
کشت و پرورش گیاهان دارویی
کشت و پرورش گیاهان دارویی
7 تیر 1401
کشت و پرورش گیاهان دارویی
کشت و پرورش گیاهان دارویی
14 تیر 1401
کشت و پرورش گیاهان دارویی
کشت و پرورش گیاهان دارویی
24 خرداد 1401
کشت و پرورش گیاهان دارویی
کشت و پرورش گیاهان دارویی
21 تیر 1401
کشت و پرورش گیاهان دارویی
کشت و پرورش گیاهان دارویی
3 خرداد 1401