کار آفرینان شایسته فاخر

دپارتمان ها

دپارتمان کشاورزي

دپارتمان فنی و مهندسی

دپارتمان زبان خارجی

دپارتمان فناوري اطلاعات و ارتباطات

دپارتمان سلامت، ایمنی و بهداشت

دپارتمان مالی و حسابداري

دپارتمان بیمه، بورس و بانک

دپارتمان اداري و سازمانی

دپارتمـان بازاریابی و فروش

دپارتمان مدیریت

دپارتمان تولید و کیفیت

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

کار آفرینان شایسته فاخر

کشت اقتصادی جلبک در واحدهای صنعتی کوچک و صنعتی

یکشنبه 12 دی

ساعت 16 الی 19

مدرس : مهندس نیک پنجه


Collapse recordings

کشت اقتصادی جلبک در واحدهای صنعتی کوچک و صنعتی
کشت اقتصادی جلبک در واحدهای صنعتی کوچک و صنعتی
12 دی 1400