کار آفرینان شایسته فاخر

دپارتمان ها

دپارتمان کشاورزي

دپارتمان فنی و مهندسی

دپارتمان زبان خارجی

دپارتمان فناوري اطلاعات و ارتباطات

دپارتمان سلامت، ایمنی و بهداشت

دپارتمان مالی و حسابداري

دپارتمان بیمه، بورس و بانک

دپارتمان اداري و سازمانی

دپارتمـان بازاریابی و فروش

دپارتمان مدیریت

دپارتمان تولید و کیفیت

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

کار آفرینان شایسته فاخر

مقاله نویسی

چهارشنبه و پنج شنبه 18 و 19 اسفند

ساعت 15 الی 16:30

مدرس : آقای محمدرضا یوسف پور


Collapse recordings

مقاله نویسی
مقاله نویسی
18 اسفند 1400
مقاله نویسی
مقاله نویسی
19 اسفند 1400