کار آفرینان شایسته فاخر

دپارتمان ها

دپارتمان کشاورزي

دپارتمان فنی و مهندسی

دپارتمان زبان خارجی

دپارتمان فناوري اطلاعات و ارتباطات

دپارتمان سلامت، ایمنی و بهداشت

دپارتمان مالی و حسابداري

دپارتمان بیمه، بورس و بانک

دپارتمان اداري و سازمانی

دپارتمـان بازاریابی و فروش

دپارتمان مدیریت

دپارتمان تولید و کیفیت

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

کار آفرینان شایسته فاخر

مسئول فنی گیاه پزشکی

۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۳۱ اردیبهشت

۱-۲خرداد

ساعت 17-20

مدرس : مهندس محمد ابراهیمی

مدرس : دکتر مصلی نژاد


Collapse recordings

مسئول فنی گیاه پزشکی
مسئول فنی گیاه پزشکی
1 خرداد 1401
مسئول فنی گیاه پزشکی
مسئول فنی گیاه پزشکی
31 اردیبهشت 1401
مسئول فنی گیاه پزشکی
مسئول فنی گیاه پزشکی
27 اردیبهشت 1401
مسئول فنی گیاه پزشکی
مسئول فنی گیاه پزشکی
25 اردیبهشت 1401
مسئول فنی گیاه پزشکی
مسئول فنی گیاه پزشکی
24 اردیبهشت 1401
مسئول فنی گیاه پزشکی
مسئول فنی گیاه پزشکی
26 اردیبهشت 1401
مسئول فنی گیاه پزشکی
مسئول فنی گیاه پزشکی
2 خرداد 1401