کار آفرینان شایسته فاخر

دپارتمان ها

دپارتمان کشاورزي

دپارتمان فنی و مهندسی

دپارتمان زبان خارجی

دپارتمان فناوري اطلاعات و ارتباطات

دپارتمان سلامت، ایمنی و بهداشت

دپارتمان مالی و حسابداري

دپارتمان بیمه، بورس و بانک

دپارتمان اداري و سازمانی

دپارتمـان بازاریابی و فروش

دپارتمان مدیریت

دپارتمان تولید و کیفیت

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

کار آفرینان شایسته فاخر

آیین نگارش و مکاتبات اداری

شنبه 7 اسفند

ساعت 9 تا 11:30 صبح

مدرس : معراج مبرانیا


Collapse recordings

آیین نگارش و مکاتبات اداری
آیین نگارش و مکاتبات اداری
7 اسفند 1400