کار آفرینان شایسته فاخر

دپارتمان ها

دپارتمان کشاورزي

دپارتمان فنی و مهندسی

دپارتمان زبان خارجی

دپارتمان فناوري اطلاعات و ارتباطات

دپارتمان سلامت، ایمنی و بهداشت

دپارتمان مالی و حسابداري

دپارتمان بیمه، بورس و بانک

دپارتمان اداري و سازمانی

دپارتمـان بازاریابی و فروش

دپارتمان مدیریت

دپارتمان تولید و کیفیت

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

کار آفرینان شایسته فاخر

آشنایی با احکام مناقصات و معاملات دولتی

یکشنبه 17 بهمن

ساعت 15 تا 19

مدرس : آقای علی بینایی


Collapse recordings

آشنایی با احکام مناقصات و معاملات دولتی
آشنایی با احکام مناقصات و معاملات دولتی
17 بهمن 1400