کار آفرینان شایسته فاخر

دپارتمان ها

دپارتمان کشاورزي

دپارتمان فنی و مهندسی

دپارتمان زبان خارجی

دپارتمان فناوري اطلاعات و ارتباطات

دپارتمان سلامت، ایمنی و بهداشت

دپارتمان مالی و حسابداري

دپارتمان بیمه، بورس و بانک

دپارتمان اداري و سازمانی

دپارتمـان بازاریابی و فروش

دپارتمان مدیریت

دپارتمان تولید و کیفیت

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

کار آفرینان شایسته فاخر

اصول و فنون مذاکره

15و16 تیر 1400

ساعت 16:30 الی 18:30

مدرس : استاد کاوه ثمری


Collapse recordings

اصول و فنون مذاکره
اصول و فنون مذاکره
15 تیر 1400
اصول و فنون مذاکره
اصول و فنون مذاکره
16 تیر 1400