کار آفرینان شایسته فاخر

دپارتمان ها

دپارتمان کشاورزي

دپارتمان فنی و مهندسی

دپارتمان زبان خارجی

دپارتمان فناوري اطلاعات و ارتباطات

دپارتمان سلامت، ایمنی و بهداشت

دپارتمان مالی و حسابداري

دپارتمان بیمه، بورس و بانک

دپارتمان اداري و سازمانی

دپارتمـان بازاریابی و فروش

دپارتمان مدیریت

دپارتمان تولید و کیفیت

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

کار آفرینان شایسته فاخر

ماموریت غیرممکن مسیرهای نفوذ در ذهن

پنجشنبه 14 بهمن

ساعت 15

مدرس : آقای دکتر فربد طهرانی


Collapse recordings

ماموریت غیرممکن مسیرهای نفوذ در ذهن
ماموریت غیرممکن مسیرهای نفوذ در ذهن
14 بهمن 1400