کار آفرینان شایسته فاخر

دپارتمان ها

دپارتمان کشاورزي

دپارتمان فنی و مهندسی

دپارتمان زبان خارجی

دپارتمان فناوري اطلاعات و ارتباطات

دپارتمان سلامت، ایمنی و بهداشت

دپارتمان مالی و حسابداري

دپارتمان بیمه، بورس و بانک

دپارتمان اداري و سازمانی

دپارتمـان بازاریابی و فروش

دپارتمان مدیریت

دپارتمان تولید و کیفیت

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

کار آفرینان شایسته فاخر

اصول و فنون گزارش نویسی و مکاتبات اداری

3  و 5 آبان ۱۴۰۰

ساعت : 13 تا 16

مدرس : آقای معراج مبرانیا


Collapse recordings

اصول و فنون گزارش نویسی و مکاتبات اداری
اصول و فنون گزارش نویسی و مکاتبات اداری
10 آبان 1400
اصول و فنون گزارش نویسی و مکاتبات اداری
اصول و فنون گزارش نویسی و مکاتبات اداری
3 آبان 1400