کار آفرینان شایسته فاخر

دپارتمان ها

دپارتمان کشاورزي

دپارتمان فنی و مهندسی

دپارتمان زبان خارجی

دپارتمان فناوري اطلاعات و ارتباطات

دپارتمان سلامت، ایمنی و بهداشت

دپارتمان مالی و حسابداري

دپارتمان بیمه، بورس و بانک

دپارتمان اداري و سازمانی

دپارتمـان بازاریابی و فروش

دپارتمان مدیریت

دپارتمان تولید و کیفیت

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

کار آفرینان شایسته فاخر

دوره utm

روزهای 14-15-16

ساعت 14-16

درس:پدرام نی نیوا


Collapse recordings

دوره utm
دوره utm
14 اردیبهشت 1401
دوره utm
دوره utm
15 اردیبهشت 1401
دوره utm
دوره utm
14 اردیبهشت 1401
دوره utm
دوره utm
16 اردیبهشت 1401