کار آفرینان شایسته فاخر

دپارتمان ها

دپارتمان کشاورزي

دپارتمان فنی و مهندسی

دپارتمان زبان خارجی

دپارتمان فناوري اطلاعات و ارتباطات

دپارتمان سلامت، ایمنی و بهداشت

دپارتمان مالی و حسابداري

دپارتمان بیمه، بورس و بانک

دپارتمان اداري و سازمانی

دپارتمـان بازاریابی و فروش

دپارتمان مدیریت

دپارتمان تولید و کیفیت

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

کار آفرینان شایسته فاخر

پرورش گل آپارتمانی سانسوریا و زاموفلیا

دوشنبه 6 دی

ساعت 16 الی 19


Collapse recordings

پرورش گل آپارتمانی سانسوریا و زاموفلیا
پرورش گل آپارتمانی سانسوریا و زاموفلیا
6 دی 1400