کار آفرینان شایسته فاخر

دپارتمان ها

دپارتمان کشاورزي

دپارتمان فنی و مهندسی

دپارتمان زبان خارجی

دپارتمان فناوري اطلاعات و ارتباطات

دپارتمان سلامت، ایمنی و بهداشت

دپارتمان مالی و حسابداري

دپارتمان بیمه، بورس و بانک

دپارتمان اداري و سازمانی

دپارتمـان بازاریابی و فروش

دپارتمان مدیریت

دپارتمان تولید و کیفیت

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

کار آفرینان شایسته فاخر

مدیریت ریسک در کسب و کار

11 مرداد ۱۴۰۰

ساعت : 17 تا 19

مدرس : استاد کاوه ثمری


Collapse recordings

مدیریت ریسک در کسب و کار
مدیریت ریسک در کسب و کار
11 مرداد 1400