کار آفرینان شایسته فاخر

دپارتمان ها

دپارتمان کشاورزي

دپارتمان فنی و مهندسی

دپارتمان زبان خارجی

دپارتمان فناوري اطلاعات و ارتباطات

دپارتمان سلامت، ایمنی و بهداشت

دپارتمان مالی و حسابداري

دپارتمان بیمه، بورس و بانک

دپارتمان اداري و سازمانی

دپارتمـان بازاریابی و فروش

دپارتمان مدیریت

دپارتمان تولید و کیفیت

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

کار آفرینان شایسته فاخر

روش تامین مالی (فاینانس/ریفاینانس، صندوق توسعه مالی) در شرکت های توسعه وعمران

مدرس : آقای دکتر یاکیده

1402/12/22

ساعت 9 صبح


Collapse recordings

روش تامین مالی (فاینانس/ریفاینانس، صندوق توسعه مالی) در شرکت های توسعه وعمران
روش تامین مالی (فاینانس/ریفاینانس، صندوق توسعه مالی) در شرکت های توسعه وعمران
22 اسفند 1402