کار آفرینان شایسته فاخر

دپارتمان ها

دپارتمان کشاورزي

دپارتمان فنی و مهندسی

دپارتمان زبان خارجی

دپارتمان فناوري اطلاعات و ارتباطات

دپارتمان سلامت، ایمنی و بهداشت

دپارتمان مالی و حسابداري

دپارتمان بیمه، بورس و بانک

دپارتمان اداري و سازمانی

دپارتمـان بازاریابی و فروش

دپارتمان مدیریت

دپارتمان تولید و کیفیت

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

کار آفرینان شایسته فاخر

اصول بازاریابی در فضای مجازی صنایع دستی

سه شنبه و چهار شنبه 24 و 25 اسفند

ساعت 15 الی 16:30

مدرس : آقای محمدرضا یوسف پور


Collapse recordings

اصول بازاریابی در فضای مجازی صنایع دستی
اصول بازاریابی در فضای مجازی صنایع دستی
24 اسفند 1400
اصول بازاریابی در فضای مجازی صنایع دستی
اصول بازاریابی در فضای مجازی صنایع دستی
25 اسفند 1400