کار آفرینان شایسته فاخر

دپارتمان ها

دپارتمان کشاورزي

دپارتمان فنی و مهندسی

دپارتمان زبان خارجی

دپارتمان فناوري اطلاعات و ارتباطات

دپارتمان سلامت، ایمنی و بهداشت

دپارتمان مالی و حسابداري

دپارتمان بیمه، بورس و بانک

دپارتمان اداري و سازمانی

دپارتمـان بازاریابی و فروش

دپارتمان مدیریت

دپارتمان تولید و کیفیت

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

کار آفرینان شایسته فاخر

ایمنی سموم شیمیایی

17 تیر ۱۴۰۰

ساعت : 16 تا 20

مدرس : استاد کروجی


Collapse recordings

ایمنی سموم شیمیایی
ایمنی سموم شیمیایی
17 تیر 1400
ایمنی سموم شیمیایی
ایمنی سموم شیمیایی
18 تیر 1400
ایمنی سموم شیمیایی
ایمنی سموم شیمیایی
20 تیر 1400