کار آفرینان شایسته فاخر

دپارتمان ها

دپارتمان کشاورزي

دپارتمان فنی و مهندسی

دپارتمان زبان خارجی

دپارتمان فناوري اطلاعات و ارتباطات

دپارتمان سلامت، ایمنی و بهداشت

دپارتمان مالی و حسابداري

دپارتمان بیمه، بورس و بانک

دپارتمان اداري و سازمانی

دپارتمـان بازاریابی و فروش

دپارتمان مدیریت

دپارتمان تولید و کیفیت

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

کار آفرینان شایسته فاخر

رویداد گفتگو محور فناورانه Tech Talk

10 دی ماه

8 صبح تا 13


Collapse recordings

رویداد گفتگو محور فناورانه Tech Talk
رویداد گفتگو محور فناورانه Tech Talk
9 دی 1400
رویداد گفتگو محور فناورانه Tech Talk
رویداد گفتگو محور فناورانه Tech Talk
10 دی 1400