کار آفرینان شایسته فاخر

دپارتمان ها

دپارتمان کشاورزي

دپارتمان فنی و مهندسی

دپارتمان زبان خارجی

دپارتمان فناوري اطلاعات و ارتباطات

دپارتمان سلامت، ایمنی و بهداشت

دپارتمان مالی و حسابداري

دپارتمان بیمه، بورس و بانک

دپارتمان اداري و سازمانی

دپارتمـان بازاریابی و فروش

دپارتمان مدیریت

دپارتمان تولید و کیفیت

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

کار آفرینان شایسته فاخر

تشریح فرایندهای دانش بنیان، مراحل ارزیابی و حمایت های شرکت های دانش بنیان

22 آبان ۱۴۰۰

ساعت : 14:00

مدرس :دکتر شریف زاده


Collapse recordings

تشریح فرایندهای دانش بنیان، مراحل ارزیابی و حمایت های شرکت های دانش بنیان
تشریح فرایندهای دانش بنیان، مراحل ارزیابی و حمایت های شرکت های دانش بنیان
22 آبان 1400