کار آفرینان شایسته فاخر

دپارتمان ها

دپارتمان کشاورزي

دپارتمان فنی و مهندسی

دپارتمان زبان خارجی

دپارتمان فناوري اطلاعات و ارتباطات

دپارتمان سلامت، ایمنی و بهداشت

دپارتمان مالی و حسابداري

دپارتمان بیمه، بورس و بانک

دپارتمان اداري و سازمانی

دپارتمـان بازاریابی و فروش

دپارتمان مدیریت

دپارتمان تولید و کیفیت

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

کار آفرینان شایسته فاخر

وبینار تشریح فرایندهای دانش بنیان ، مراحل ارزیابی و حمایت های شرکت دانش بنیان

دوشنبه 15 فروردین

ساعت 15 الی 18

مدرس : آقای دکتر شریف زاده


Collapse recordings

وبینار تشریح فرایندهای دانش بنیان ، مراحل ارزیابی و حمایت های شرکت دانش بنیان
وبینار تشریح فرایندهای دانش بنیان ، مراحل ارزیابی و حمایت های شرکت دانش بنیان
15 فروردین 1401