آشنایی با ارزیابی انطباق واژگان و اصول عمومی INSO-ISO-IEC-17000

بدون امتیاز 0 رای
580,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره:  تعریف و مزایای استاندارد و استانداردسازی  مروری بر استانداردهای بین…

580,000 تومان

اصول ممیزی داخلی ISO19011

بدون امتیاز 0 رای
480,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره: آشنایی با بندهای استاندارد ممیزی طبق iso19011:2018 آشنایی با انواع…

480,000 تومان

اصول و مبانی نظام آراستگی 5S

بدون امتیاز 0 رای
380,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره: آشنایی با نظام آراستگی 5s و تاریخچه آن اهمیت نظام…

380,000 تومان

اصول و مبانی نظام آراستگی 5S

بدون امتیاز 0 رای
380,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره: آشنایی با نظام آراستگی 5s و تاریخچه آن اهمیت نظام…

380,000 تومان

اصول و مفاهیم کالیبراسیون عمومی

بدون امتیاز 0 رای
620,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره:  اصول، مفاهیم و مبانی کالیبراسیون  آشنایی با تعاریف و اصطلاحات…

620,000 تومان

انبارداری و مهندسی انبار

بدون امتیاز 0 رای
680,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره: مفاهیم برنامه ریزی و کنترل موجودی تعاریف و اصطلاحات(انبار/CANBAN/LIFO/FIFO/JITو…) وظایف…

680,000 تومان

ایمنی برق

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره:  آشنایی با قوانین و مقرارت و آیین نامه های حفاظت…

450,000 تومان

ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه

بدون امتیاز 0 رای
50,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره: فضای آزمایشگاه مواد شیمیائی و خطرات آن جابجائی مواد وسایل…

50,000 تومان

ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه

بدون امتیاز 0 رای
480,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره: معرفی مقدماتی مدل حوادث آئین نامه های حفاظتی مواد خطرناک…

480,000 تومان