مدرس :
*دوره جامع بازاریابی
*کارگاه اصول و فنون مذاکره برای شرکت های پخش
*دوره بازاریابی و فروش حرفه ای
*دوره کسب و کا-زبان بدن
*روانشناسی و مدیریت افکار
*استراتژی بازاریابی و نفوذ در بازارهای جدید
*روانشناسی فروش و برخورد با مشتری
*مدیریت تبلیغات در شبکه های اجتماعی