سوابق تدریس:
• دانشگاه پیام نور
• دانشگاه علمی و کاربردی واحد خانه کارگر ، برهان نیروی شمال