* مشاوره تخصصی قانون کار
* مشاوره تامین اجتماعی
* تنظیم قراردادها
* مشاوره امور پرسنلی / منابع انسانی
* برقراری بیمه بیکاری
* مشاوره و وکالت اختلافات کارگری و کارفرمایی
* مشاوره شرکتها ، سازمانها و کارفرمایان
* مشاوره در خصوص ثبت شرکت ، برند و لوگوی تجاری
* برگزاری کارگاه ها و همایش های آموزشی