• مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد/ دانشکدۀ فنی شهرکرد/ دانشکدۀ سما/
• دانشگاه علمی کاربردی/ دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد و شهرستانها/ دانشگاه پیام نور شهرکرد و شهرستانها